Nagy írországi körutazás

bunratty1.jpg
Utazás formája: 
Csoportos utazás repülővel
Elhelyezés: 
szálloda***
Ellátás: 
reggeli
Utazás: 
repülő
Azonosító: 
16-2
Megrendelhető a következő időszakokra: 

2019. június 02-12. Részvételi díj: 459.000 Ft/fő + illeték
2019. július 14-24. Részvételi díj: 486.000 Ft/fő + illeték
2019. augusztus 11-21. Részvételi díj: 498.000 Ft/fő + illeték

Előfoglalási akció 2019.március 14-ig.,

Az úton nagyon korlátozottak a szabad helyek. 

Járulékos költségek: 

Reptéri Illeték: 50.400 Ft/fő
Biztosítás: 6.600 Ft/fő

 

Nagy írországi körutazás  északír kitérővel.

11 nap / 10 éjszaka
Utazás: Repülőgéppel Budapesttől Dublinig és vissza köz­vet­len járattal. Írországban jó minőségű, kor­szerű autóbusszal.
Szállás:  10 éjszaka 3-4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
Ellátás: Félpanzió (bőséges ír reggeli, vacsora).

Program:
1. nap: Dublin
Elutazás Ferihegyről Dublinba közvetlen járattal. A délutáni érkezést követően buszos városnézés, melynek során ellátogatunk az ír főváros egyik legjelentősebb templomához, a Szent Patrik-katedrálishoz is. Szállás Dublin környékén (2 éj).

2. nap: Glendalough, Powerscourt park, Dublin
Kirándulás a Dublintól délre fekvő Wicklow megyébe. Utazás a gyönyörű fekvésű Glendalough-ba, ahol egy VI. századi kora keresztény kolostortelepülés romjai lát­hatóak. A Szt. Kevin által alapított kolostor a korai kö­zép­korban Európa egyik legismertebb egyházi és ok­ta­tá­si központja volt. Ezután a Powerscourt parkot néz­zük meg (Írország legszebb kastélyparkjának tart­ják), majd visszautazunk Dublinba, s látogatást te­szünk a Guinness sörfőzde múzeumában.

3. nap: Dublin, Monasterboice, Belfast
Délelőtt városnézés Írország hangulatos fő­vá­ro­sában (O'Connell utca, Georgiánus negyed, Szent Patrik-ka­ted­rális, Szentháromság kollégium a Kells-i könyv­vel, mely a korai kereszténység legszebb mű­al­ko­tá­sai kö­zé tartozik stb.).
Továbbutazás Észak-Írország irányába. Útközben lá­to­ga­tás Monasterboice-ban, Írország egyik leg­ér­de­ke­sebb kora keresztény emlékhelyénél, mely­nek leg­na­gyobb kin­cse a két hatal­mas, bib­liai jele­netek­kel te­le­fa­ra­gott óír ke­reszt. Dél­után ismer­kedés Bel­fast­tal, Észak-Ír­or­szág fő­vá­ro­sá­val, majd a vá­ros­köz­pont­ban lé­vő szál­lo­da szo­bái­nak elfog­lalása (1 éj).

4. nap: Antrim tengerpartja, függőhíd, Giant's Causeway (Óriás útja), Dunluce vára
Utazás Antrim megyében, az Ír-sziget egyik legszebb ten­ger­part­ja mentén. Pihenő a romantikus Carrick-a-Rede kö­tél­híd­nál, mely a száraz­földet egy kis szikla­szi­get­tel kö­ti össze (tér­iszo­nyo­sok­nak az át­ke­lés nem aján­lott). To­vább­uta­zás Észak-Ír­or­szág világ­hírű ter­mé­sze­ti lát­ványos­sá­gá­hoz, az Óriás út­já­nak ne­ve­zett, ten­ger­be futó ba­zalt­osz­lo­pok­hoz (közel 40.000 sok­szög ala­kú osz­lop). A követ­kező prog­ra­munk a ten­ger fe­let­ti sziklán egyen­súlyozó Dunluce vár látvá­nyos rom­jai­nak meg­tekin­tése. Szállás Derry-ben (1 éj).

5. nap: Derry, Grianan of Aileach, Ulster Múzeum és Skanzen, Donegal vára, Sligo
Derry történelmi városközpontjának megtekintése, majd a Grianan of Aileach megtekintése következik. A ha­tal­mas, kerek alaprajzú kőépítményből (amely az ősi időkben valószínűleg templomként működött), cso­da­szép pa­no­rá­ma nyí­lik a kör­nyező ír tájra.
Ezután látogatás az Ulster Múzeumban. A XVIII. és XIX. században a nagy szegénység miatt több száz­ezer ír ván­dorolt ki Amerikába erről a vidékről. A skan­zen az ő tör­té­ne­tü­ket eleveníti fel látványosan be­mu­tat­va az ak­ko­ri írek min­den­nap­jait, a kiván­dorlók vi­szon­tag­sá­gos út­ját, vala­mint bepil­lantást en­ged az Új­vi­lág­ba emig­rált em­be­rek ot­tani életébe.
Délután búcsú Észak-Írországtól, átkelés az Ír Köz­tár­sa­ság­ba, majd látogatás Donegal városka XV. szá­zad­ban épült vá­rában. Tovább­uta­zás a pezs­gő utcái­ról hí­res Sligó­ba, itt rö­vid sé­ta, majd a bel­váro­si szál­lo­da szo­bái­nak el­fog­lalása (1 éj).

6. nap: Westport, Connemara, Kylemore-apátság, Galway
Utazás Írország nyugati tengerpartjára. Séta Westport vá­rosában, majd utunkat a Connemara nevű festői vi­dé­ken ke­resz­tül foly­tat­juk (ír vad­nyugat). Írország leg­szebb tájai közé tartozik ez a terület, melynek jel­lem­zői a kisebb-nagyobb hegyek, a gyorsfolyású fol­yók, a szép ta­vak, a csen­des, ho­mo­kos ten­ger­öb­lök, a bir­ka­nyá­jak, a kő­fa­lak, az ap­ró far­mok, a nád­te­tős há­zak. Lá­to­ga­tás a Pollacappul-tó partján ro­man­ti­kus kör­nye­zet­ben felépített Kylemore-apát­ság­ban. Innen Írország egyik  legizgalmasabb városába, Galway-be utazunk. A közös séta után a szállodai szobák elfoglalása Galway-ben vagy környékén. (1 éj).

7. nap: Burren, Moher sziklái, Bunratty (vár, skanzen)
Utazás egy különös karsztvidéken keresztül (Burren). Holdbéli táj ez érde­kes kő­alak­za­tok­kal és megdöb­bentően válto­zatos növény­vi­lág­gal (2000 féle rit­ka nö­vény­faj, köz­tük sark­vidéki, al­pesi és szub­tró­pusi növé­nyek, virá­gok). A követ­kező progra­munk Íror­szág ta­lán legnagy­szerűbb termé­szeti látvá­nyos­sága: Moher sziklái. Ez egy 8 km hosszú, majd­nem függő­leges szikla­fal, mely 200 mé­ter ma­ga­san tor­nyo­sul az At­lanti-óceán fölé. Dél­után láto­gatás a Limerick mel­letti Bunratty-vár­kastély­ban. Lehe­tőség a mel­lette talál­ható szabad­téri nép­rajzi mú­zeum (skan­zen) meg­tekin­tésé­re is, ahol ízelí­tőt ka­punk ab­ból, hogy mi­lyen volt az élet Ír­ország­ban az el­múlt év­száza­dok­ban. Szál­lás Killarney-ben vagy kör­nyékén (2 éj). (Az aug. 11-i csoport az első éjszakát egy Killarneytől északra fekvő tengerparti kisvárosban, a második éjszakát pedig Killarneyben tölti.)

 

8. nap: Muckross-kastély, Kerry-gyűrű
Délelőtt a Muckross-kastély és látványos parkjának meg­te­kin­té­se a Killarney környéki tóvidéken, majd kirán­du­lás a Kerry-gyűrűn, mely Íror­szág délnyu­gati partvi­déké­nek egy nagy félszi­getét jár­ja kö­rül, és a Brit-szige­tek egyik leg­szebb pano­ráma­útjá­nak szá­mít. A he­gyek, völ­gyek, ta­vak és a vad­regé­nyes ten­ger­part hatá­sát fo­koz­za a dús vege­táció, mely a Golf-áram­lás rend­kívül erős hatá­sának köszön­hető.

9. nap: Kinsale, Midleton (Ír Whiskey Múzeuma), Cobh, Cork
Utazás Írország egyik legbájosabb kisvárosába, a ten­ger­parti Kinsale-be (mediterrán hangulat, zeg­zu­gos ut­cácskák). A következő programunk a Cork melletti Midletonban az Ír Whiskey Múzeumának meg­te­kin­té­se, ahol egy audio­vizuális show ke­re­té­ben mutatják be a turistáknak az ír whiskey történetét és készítésé­nek módját. Természetesen kóstoló is tartozik a prog­ramhoz. Délután is­mer­ke­dés Cobh városával (lát­vá­nyos katedrális). Cobh kikötője volt az Atlanti-óce­ánon át­kelő hajóknak az utolsó megállója (3 millió ír innen vándorolt ki Amerikába és a Titanic is innen indult utolsó útjára). Érkezés Corkba, Ír­or­szág második leg­nagyobb városába késő délu­tán. Corkot kulturális pezs­gése teszi igazán vonzó­vá. Ismerkedés a hangu­latos, sikátoros bel­vá­ros­sal, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

10. nap: Cashel sziklája, Kilkenny, Dublin
Utazás Cashel sziklájához, Írország Akropoliszához. A 60 m magas sziklán található épületegyüttes 1000 évvel ezelőtt királyi székhely volt. Mára a nagyszerű romok maradtak meg (kerek torony, katedrális, Cor­mac-kápolna, érseki palota, Szt. Patrik keresztje). To­vább­utazás Kilkenny-be, amely Írország leginkább kö­zép­kori hangulatot árasztó városa. Városnézés, majd elutazás Dublinba. Szállás egy városközponti szállo­dában (1 éj). Esti séta az ír fővárosban.

11. nap: Dublin
Kora reggel transzfer a repülőtérre. Elutazás Dublinból Budapestre, érkezés a délelőtti órákban.

  


 

Belépők : 43.500.- Kötelezően fizetendő.
Glendalough 
Powerscourt 
Kilkenny vár 
Rock of Cashel 
Midleton whiskyfőzde 
Muckross
Bunratty 
Moher sziklái 
Clonmacniose 
Carrickfergus 
Armagh katedrális 
Sligo Abbey 
hajókázás 
Carrowmore temető 
Trinity College 
Guinness Storehouse 
Chrsitchurch katedrális 


 Előfoglalási kedvezmény 2019. március 14-ig.
5% - 40% előleg befizetése esetén
6% - teljes összeg befizetése esetén

2019. június 2 - 12.
Részvételi díj: 459.000 Ft/fő + illeték

2019. június 2 - 12.
Részvételi díj: 481.860 Ft/fő,  2019. március 14-ig, teljes összeg befizetése esetén, a szabad helyek függvényében, illetve visszavonásig.

2019. június 2 - 12.
Részvételi díj: 486.450 Ft/fő, 2019. március 14-ig, 40% előleg befizetése esetén, a szabad helyek függvényében, illetve visszavonásig.

2019. július 14 - 24.
Részvételi díj: 486.000 Ft/fő + illeték

2019. július 14 - 24.
Részvételi díj: 507.240 Ft/fő, 2019. március 14-ig, teljes összeg befizetése esetén, a szabad helyek függvényében, illetve visszavonásig.

219. július 14 - 24.
Részvételi díj: 512.100 Ft/fő, 2019. március 14-ig, 40% előleg befizetése esetén, a szabad helyek függvényében, illetve visszavonásig.

2019. augusztus 11 - 21.
Részvételi díj: 498.000 Ft/fő + illeték

2019. augusztus 11 - 21.
Részvételi díj: 518.520 Ft/fő, 2019. március 14-ig, a teljes összeg befizetése esetén, a szabad helyek függvényében, illetve visszavonásig.

2019. augusztus 11 - 21.
Részvételi díj: 523.500 Ft/fő, 2019. március 14-ig, 40% előleg befizetése esetén, a szabad helyek függvényében, illetve visszavonásig.


A részvételi díj tartalmazza
a repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást fél­pan­zió­val, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tar­tal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat. 

Egyágyas felár: 122.000 Ft

 

1 ágyas felár: 
Azon kedves utasaink részére, akik egyedül jelentkeznek, de nem szándékoznak az egyágyas szoba felárát megfizetni, vállaljuk a társítást két ill. háromágyas elhelyezéssel. Erre vonatkozó igényeket a foglalással egyidejűleg kérjük jelezni! Amennyiben irodánknak nem áll módjában szobatársat találni, az egyágyas felárat ez esetben NEM KELL FIZETNI. Közeli indulásokra jelentkezés esetén a felár nélküli egyágyas elhelyezést, nem automatikusan garantáljuk!
Stornó biztosítás: 
Az utazás alapára tartalmazza a stornó azaz útlemondási biztosítást.
Úti okmány: 
Indulás előtt ellenőrizze úti okmánya érvényességét! EU országokba és Angliába is érvényes, új típusú személyigazolvánnyal is lehet utazni. Gépjárművezetői engedély nem fogadható el személyazonosító okmánynak. Külföldi állampolgárságú utasainknak az esetleges vízumigényüket, beutazási feltételeiket egyénileg kell intézniük.